In dit geval hebben ze dan geen lening stemrecht

December 14, 2015 by admin | Filed under Uncategorized.

In dit geval hebben ze dan geen lening stemrecht. Het lijkt logisch dat ze aanwezig zijn om hun verslagen naar voor te brengen en toelichting te geven, ook al is het vraagrecht van de aandeelhouders in een coöperatieve vennootschap niet uitdrukkelijk in de wet voorzien. 269. Artikel 540 van het W. Venn. bepaalt voor de NV uitdrukkelijk dat de bestuur¬ders het recht hebben niet te antwoorden op de vragen die hen door de aandeelhouder worden gesteld m. b. t. het jaarverslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhou¬ders of het personeel van de vennootschap. In een gelijkaardige procedure is voorzien in artikel 274 van het W. Venn. voor de BVBA en artikel 412 van lenen het W. Venn. voor de CVBA. 270. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouder worden gesteld m. b. t. hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. 2. 4. Obligatiehouders271. Wie houder is van obligaties in een NV, Comm. VA of BVBA, mag de algemene vergadering bijwonen. Hij heeft er slechts raadgevende stem. 272. De obligatiehouders in een CVBA en CVOA hebben geen wettelijk recht om de algemene vergadering bij te wonen. De statuten kunnen hen hier de toelating voor geven. 2. 5. Aandeelhouders zonder stemrecht273. Deze hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. persoonlijke lening Ze heb¬ben uiteraard geen stemrecht. 2. 6. Derden274. Derden kunnen zowel advocaten als raadgevers van de aandeelhouders of het bestuur zijn. Zij mogen alleen bij de algemene vergadering van een NV, BVBA of Comm. VA aanwezig zijn als de vergadering zelf hen daartoe machtigt door een meer- derheidsbeslissing. De algemene vergadering heeft immers geen openbaar karakter. Het is wel zo dat, indien de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, de aan-deelhouder zich mag laten bijstaan door een accountant en zelf over een onderzoeks- en controlerecht beschikt.