De tweede algemene vergadering, die dus het recht

January 12, 2016 by admin | Filed under Uncategorized.

heeft de jaarrekening defini¬tief geld lenen vast te stellen, kan niet opnieuw worden verdaagd. 393. De neerlegging van de aandelen en de volmachten die werden gegeven, blijven geldig voor de persoonlijke lening nieuwe algemene vergadering. Voor wat de volmachten betreft, geldt dit enkel voorzover geen nieuwe agendapunten werden toegevoegd, tenzij de volmacht voldoende ruim is om deze nieuwe punten te omvatten. 3. Mogelijkheid tot schorsing394. De algemene vergadering kan zelf beslissen haar werkzaamheden op te schorten: zowel de jaarvergadering als de buitengewone en bijzondere vergadering. Dit kan overigens ook gebeuren door de voorzitter van de vergadering. 395. De algemene vergadering die beslist haar bijeenkomst uit te stellen, moet de datum voor een nieuwe vergadering vaststellen of de bestuurders/zaakvoerders de op¬dracht geven binnen een bepaalde periode de nodige oproepingen te doen. Dit uitstel moet binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de concrete omstandigheden, gebeu¬ren.

4. Gevolgen van de verdaging of schorsing396. De wet voorziet uitdrukkelijk dat de verdaging enkel betrekking heeft op de beslissing m. b. t. de goedkeuring van de jaarrekening. De verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, tenzij de algemene vergadering hieromtrent een beslissing neemt.

5. Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 554, 555, 874Comm. VA Artikel 657BVBA Artikel 283, 284, 285, 319, 320, 328CVBA Artikel 431, 432, 666 Nietigheid van besluiten van de jaarvergadering1.