De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier

February 28, 2016 by admin | Filed under Uncategorized.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerech¬tigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. BesluitenNa voorlezing van een discussie over de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, worden de volgende besluiten genomen. 1. Eerste besluitDe jaarrekening, opgesteld na resultaatverwerking, per . . . , (datum, waarop het voorbije boekjaar werd afgesloten), wordt goedgekeurd. De dividenden zullen vanaf . . . (datum) uitgekeerd worden op de maatschappelijke zetel. Deze beslissing werd eenparig genomen. [Variant: Deze beslissing werd genomen met . . . (aantal) stemmen voor, . . . (aantal) stemmen tegen en . . . (aantal) onthoudingen. ]Conclusie: het voorstel wordt aanvaard/niet aanvaard.

Tweede besluitEr wordt kwijting geld nodig verleend aan de bestuurders/zaakvoerders, en aan de commis¬saris voor de uitoefening van hun mandaat (1). Deze beslissing werd eenparig genomen. [Variant: Deze beslissing werd genomen met . . . (aantal) stemmen voor, . . . (aantal) stemmen tegen en . . . (aantal) onthoudingen.

Conclusie: het voorstel wordt aanvaard/niet aanvaard. Overige agendapunten worden geld nodig op gelijkaardige wijze behandeld. SlotAangezien al de punten van de agenda af gehandeld zijn en aangezien er geen vragen meer zijn, wordt de vergadering gesloten om . . . uur, na lezing en goedkeu¬ring van deze notulen. Opgemaakt te . . .

(plaats) op . . . (datum). Naam Voorzitter Naam Secretaris Naam Stemopnemer(1) Artikel 554 van het W. Venn. voorziet in een afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. HOOFDSTUK 7Notulen van de jaarvergadering in een eenpersoons-BVBA1. Omschrijving van het model423. De notulen vormen het verslag van de jaarvergadering.

Een specifiek geval is de eenpersoons-BVBA waarin de enige vennoot de bevoegdheden van de algemene verga-dering uitoefent. 2. Wie stelt het document op? 424. De enige vennoot. 3. Bijkomende formaliteiten425. De notulen worden opgenomen in een register dat bewaard wordt op de maat-schappelijke zetel van de vennootschap. HOOFDSTUK 8Jaarverslag van het bestuur1.

Omschrijving van het model426. Het bestuur van de vennootschap moet in het jaarverslag rekenschap geven van het gevoerde beleid. 2. Wie stelt het document op? 427. Het bestuur. 3. Bijkomende formaliteiten428. Het jaarverslag moet ter beschikking van de aandeelhouders/vennoten gehouden worden, zodat zij met kennis van zaken aan de jaarvergadering kunnen deelnemen.

Mevrouwen,Mijne Heren,Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennoot¬schap tijdens lening het boekjaar 20. . Commentaar op de jaarrekeningHet afgelopen boekjaar werd afgesloten met een winst (verlies) van . . . . EUR. De omzet van de onderneming evolueerde van . . . . EUR tot . . . . EUR. Deze stijging (daling) is voornamelijk te danken (te wijten) aan .